Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożenia wybuchem

Podziel się

Ochrona przed wybuchem pyłów, gazów i par cieczy jest wymogiem prawnym, jednak wciąż wiele zakładów nie spełnia minimalnych wymagań wynikających z tzw. dyrektywy ATEX USER oraz ze zharmonizowanych norm.

Obszary przemysłowe, w których pojawiają się pyły palne, gazy palne lub pary cieczy palnych, które potencjalnie mogą wytworzyć mieszaninę z powietrzem atmosferycznym, należy objąć ochroną przeciwwybuchową. Potencjalne ryzyko wybuchu dotyczy głównie zakładów z branży chemicznej, petrochemicznej, medycznej i spożywczej. Są to też zakłady utylizacji odpadów komunalnych, biogazownie, elektrociepłownie na paliwa stałe i gazowe oraz stanowiska i procesy, np. malowanie natryskowe i proszkowe, stanowiska i instalacje odpylania w branży stolarskiej czy technologie z wykorzystaniem żywic poliestrowych. Wszystkie wymienione procesy należy objąć oceną ryzyka wystąpienia wybuchu, która jest podstawą do wdrożenia wymaganych środków bezpieczeństwa w celu ochrony przed wybuchem. Zagadnienie jest niezwykle złożone, wymagające szerokiej wiedzy technicznej, znajomości technologii produkcji oraz wymagań przepisów prawa w tym zakresie. Zjawisko i efekty wybuchu zazwyczaj przyczyniają się do ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy, a także drastycznych strat materialnych i zatrzymania procesu technologicznego na długie okresy. Więcej TUTAJ