Istotne zmiany w OZE weszły w życie

Podziel się

Obowiązuje już nowa wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Weszła ona w życie 1 października br., z wyjątkami, o których mowa w art. 50 ustawy. Ustawa zmieniająca z 17 sierpnia 2023 r. częściowo implementuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania OZE. Co zmieniło się w kluczowej ustawie dla rynku energii odnawialnej?

Zakres przedmiotowy uregulowany przepisami jest szeroki, dotyczy wielu zagadnień związanych z branżą OZE – i to z bardzo różnych aspektów. Mamy bowiem do czynienia z modyfikacjami między innymi w zakresie biometanu, energetyki obywatelskiej – klastrów energii i spółdzielni energetycznych, ciepłownictwa i chłodnictwa, rynku energii czy nośników energii. W zasadzie każda z nowo obowiązujących kwestii wymagałaby odrębnego omówienia, dlatego też w ramach niniejszego artykułu zasygnalizowane zostaną główne obszary tematyczne zmian, co do których szczegółów należy poszukiwać w konkretnych normach prawnych.

Biometan i biogaz

I tak należy zwrócić uwagę, że potrzeba uruchomienia rynku biometanu jako alternatywy dla gazu ziemnego zrodziła konieczność wprowadzenia do ustawy o OZE definicji biometanu. Zmiany normują zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biogazu lub wytwarzania biometanu z biogazu, którą uznaje się za działalność regulowaną, podlegającą wpisowi do jawnego rejestru wytwórców biogazu, prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Akcentując odrębność biogazu rolniczego, przepisy oddzielnie regulują wytwarzanie z niego biometanu. Działalność taka również będzie miała charakter regulowany, a prowadzenie rejestru wytwórców biogazu rolniczego powierzono dyrektorowi generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W korelacji do ww. zapisów zmiany wymagała również np. definicja paliwa gazowego znajdująca się w Prawie energetycznym, do której włączono pojęcie biometanu. Wytwórcom biometanu przeznacza się też system wsparcia wykorzystujący model dopłaty do ceny rynkowej wzorowany na systemie FIP, a uczestniczenie w nim wymaga otrzymania stosownego zaświadczenia od prezesa URE. Więcej TUTAJ