Pracownicy BHP w służbie wiedzy

Podziel się

Obecnie zwiększa się popyt na pracowników, którzy mogą zastosować swoją wiedzę w różnym kontekście, okolicznościach i warunkach technologicznych. Takie zawody wymagają wieloletniego zdobywania teoretycznej wiedzy profesjonalnej, która jest jednak poparta doświadczeniami praktycznymi. Do osób wykonujących te zawody należą także pracownicy służby BHP.

Ich pracę kwalifikuje się do grupy zawodów regulowanych przepisami prawa w rozporządzeniu w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy1. Zdobycie konkretnej wiedzy jest tutaj narzucone przez programy studiów, a doświadczenie zawodowe idzie w parze z zajmowaniem stanowisk inspektora lub specjalisty ds. BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, służba BHP powinna istnieć w każdej organizacji, bez względu na profil jej działalności czy branżę, w której funkcjonuje, a pracodawca decyduje o tym, w jaki sposób zatrudnieni są jej przedstawiciele.
Odpowiednie wykształcenie i doświadczenie
Thomas H. Davenport2 określa pracowników wiedzy jako reprezentujących wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenia lub doświadczenia. Do najważniejszych celów ich pracy należą tworzenie, rozpowszechnianie lub praktyczne wykorzystanie wiedzy. O zaliczeniu do kategorii pracowników wiedzy decydują bowiem zarówno wykształcenie, jak i odpowiednie rozumienie definicji. W myśl wspomnianej interpretacji pracownicy służby BHP posiadają wiedzę specjalistyczną, która bardzo często jest efektem wykształcenia inżynierskiego. Nabycie wiedzy specjalistycznej następuje w połączeniu z doświadczeniem, które początkowo pracownicy służby BHP muszą zdobywać, by móc pracować na stanowiskach określonych w ww. rozporządzeniu, a następnie aby osiągać zamierzone cele oraz rozwijać się zawodowo3. Pracownicy służby swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystują, realizując czynności od kontrolnych, poprzez opiniodawcze, po niekiedy nawet władcze. Rozpowszechnianie wiedzy związanej z problematyką bezpieczeństwa pracy obejmuje przede wszystkim szkolenia z tego zakresu. Jednak należy podkreślić fakt, że prowadzącym szkolenie może być osoba, która posiada odpowiednią wiedzę, przygotowanie dydaktyczne oraz doświadczenie zawodowe (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy)4, jednak nie musi być pracownikiem służby BHP.

Więcej tutaj