Prawodawstwo UE dotyczące instalacji urządzeń grzewczych Cz. I

Podziel się

W ostatnich latach ma miejsce burzliwa dyskusja nad aktami prawnymi w UE, które będą miały bezpośredni wpływ na branżę instalacyjno-grzewczą, szczególnie na dobór urządzeń grzewczych w przyszłości. Wokół zamiarów dotyczących zmian powstało wiele mitów. Niektóre sugestie były przedstawiane jako już obowiązujące bądź uzgodnione. Jednak w dalszym ciągu trwają dyskusje co do kształtu aktów prawnych UE, które miałyby obowiązywać w przyszłości.

Jest to o tyle ważne, że machina biurokratyczna UE jest powolna i to, co będzie uchwalone teraz (i np. w trakcie praktycznego funkcjonowania regulacji się okaże, że takie rozwiązanie nie jest najszczęśliwsze dla użytkowników czy gospodarki), to „odkręcone” może zostać dopiero za cztery lata, podczas następnego przeglądu danego aktu prawnego.

Lista takich aktów prawnych, inicjatyw, planów itp., mających wpływ na funkcjonowanie rynku w branży instalacyjno-grzewczej, jest dosyć długa. Zaliczyć do nich można m.in.:

- Europejski Zielony Ład,

- pakiet legislacyjny dotyczący klimatu i energii „Fit for 55”,

- RePowerEU,

- Taksonomię,

- Ekoprojekt i Etykietowanie,

- dyrektywę w sprawie wody pitnej – DWD,

- dyrektywę w sprawie energii odnawialnej – RED III,

- dyrektywę o efektywności energetycznej – EED,

- rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów),

- dyrektywę o efektywności energetycznej budynków – EPBD,

- dyrektywę gazową,

- regulacje dotyczące ograniczenia substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS) w ramach rozporządzenia REACH,

- opracowanie europejskich wytycznych instalacyjnych dla łatwopalnych czynników chłodniczych,

- aktualizację planu działania na rzecz rozwoju pomp ciepła,

- plan przemysłowy Zielonego Ładu (Net Zero Industry Act),

- przegląd konstrukcji rynku energii elektrycznej (dyrektywa + rozporządzenie + REMIT1),

- standaryzację,

- aktualizację projektu rynku energii elektrycznej,

- ustawy o surowcach krytycznych.

Omówienie wszystkich projektów zajęłoby dużo czasu i objętości artykułu, dlatego skupiliśmy się na najistotniejszych tematach, które mają lub niedługo będą miały wpływ na rynek instalacyjno-grzewczy. Należy jednak pamiętać, że szereg aktów prawnych jest jeszcze dyskutowanych i uzgodnienie ich ostatecznego kształtu będzie wymagało czasu.

Europejski Zielony Ład

W 2020 r. Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych pod hasłem Europejski Zielony Ład (European Green Deal), mających dostosować unijną politykę klimatyczną, energetyczną, transportową i podatkową do potrzeb realizacji celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 r. o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Warto zauważyć, że przy tej okazji Komisja Europejska po raz pierwszy odstąpiła od nieformalnej zasady niepromowania jakiegokolwiek rozwiązania i otwarcie wskazała na elektryfikację, czyli w wypadku ogrzewania na pompy ciepła jako źródło ogrzewania w przyszłości. Europejski Zielony Ład ma w swoich założeniach pomóc przekształcić UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów oraz w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

więcej TUTAJ