Uzdatnianie biogazu do biometanu

Podziel się

Obecnie trwa ciągły rozwój technologii oczyszczania biogazu – większość spośród tych już istniejących stosowana była do uszlachetniania gazu ziemnego do postaci wysokometanowej, a następnie została przystosowana do uzdatniania biogazu. Biometanacja jest procesem ekologicznym, który zmniejsza ilość odpadów organicznych, takich jak resztki żywności i odpady rolnicze. Jednym z ważnych wyzwań związanych z biometanacją jest efektywne wykorzystanie wytwarzanego gazu.

Biogaz jest to mieszanina gazów, składająca się głównie z metanu oraz dwutlenku węgla, a także w mniejszym stopniu mogąca zawierać wilgoć, azot, tlen, siarkowodór oraz stosunkowo małe ilości amoniaku i siloksanów (związki chemiczne posiadające wiązanie pomiędzy krzemem a tlenem), a także węglowodory halogenowe i inne lotne związki organiczne. Może on również posiadać drobne cząstki stałe. W swoim składzie zawiera on ponadto małe ilości wodoru oraz tlenku węgla, które razem z metanem mogą być spalone lub, inaczej mówiąc, utlenione za pomocą tlenu i w ten sposób służyć jako paliwo, dzięki wydzielonej energii w procesie utleniania.

Skład biogazu

Co bardzo istotne, każdy biogaz pochodzący z odmiennego źródła posiada trochę inny skład i, co jest z tym związane, inne są jego właściwości1. W zależności od pochodzenia związków organicznych i ich składu otrzymywany w procesie fermentacji biogaz można podzielić na odpowiednie grupy. Naturalną konsekwencją różnorodności stosowanych substratów będą różnice w końcowym składzie wyprodukowanego biogazu. W takiej sytuacji proces oczyszczania biogazu będzie się różnić w zależności od pochodzenia gazu oraz działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić odpowiedni skład biogazu użytkowego. Główne grupy produkowanego biogazu to:

  • biogaz wysypiskowy, nazywany też gazem składowiskowym, powstający z wykorzystania składowanych odpadów w kontrolowanych warunkach, umożliwiając zachodzenie fermentacji metanowej,
  • biogaz ściekowy powstający na skutek rozkładu związków organicznych w osadach ściekowych,
  • biogaz komunalny produkowany z biodegradowalnych odpadów komunalnych,
  • biogaz rolniczy, będący paliwem gazowym, które – według definicji z nowelizacji ustawy Prawo energetyczne z 8 stycznia 2010 r. – powstaje w procesie fermentacji metanowej ze ściśle opisanych surowców pochodzenia rolniczego. Więcej TUTAJ