Wspieramy rozwój gospodarki wodorowej w Wielkopolsce

Podziel się

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej, Szkoła Wodorowa czy Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru to tylko część inicjatyw, w które aktywnie angażuje się Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Wszystkie te działania służą wsparciu rozwoju gospodarki wodorowej w tym regionie. O tych i wielu innych inicjatywach wodorowych opowiada Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, w wywiadzie z Barbarą Krawczyk.

Jak skutecznie pozyskiwać fundusze na transformację energetyczną, ze szczególnym uwzględnieniem technologii wodorowych oraz dekarbonizacyjnych?

Pozyskiwanie funduszy na transformację energetyczną może być wyzwaniem, ale ze względu na istnienie wielu źródeł finansowania w tym obszarze w Wielkopolsce prowadzi się coraz więcej projektów związanych z technologiami niskoemisyjnymi. W kontekście transformacji energetycznej fundusze odgrywają kluczową rolę w finansowaniu projektów mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Istnieje wiele różnych rodzajów funduszy na poziomie zarówno regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, które wspierają transformację energetyczną – są to na przykład Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), który jest skierowany do Wielkopolski Wschodniej. W przypadku FST niedawno został zakończony nabór na modernizację energetyczną budynków sektora publicznego, natomiast w najbliższym czasie planowane są kolejne konkursy powiązane z transformacją energetyczną, w tym w zakresie rozwoju OZE.

Ważne jest, aby zrozumieć, że dostępność funduszy może się różnić w zależności od skali i specyfiki projektu. W ramach polityki regionalnej prowadzimy inwestycje w infrastrukturę, edukację, innowacje, zatrudnienie i inne obszary mające wpływ na rozwój naszego regionu. Natomiast w przypadku dużych inwestycji warto wnioskować o środki finansowe dostępne centralnie, np. z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w którym przewidziano m.in. działania mające na celu obniżenie emisyjności gospodarki, transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku, o obiegu zamkniętym, czy budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Liczymy również na jak najszybsze odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, które również będą stanowić istotny wkład w rozwój gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce.

 

W kwietniu 2023 r. Samorząd Województwa Wielkopolskiego uchwalił Strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040. Jaka będzie rola i wkład dokumentu w proces rozwoju technologii wodorowych i rozwiązań niskoemisyjnych w Wielkopolsce?

Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 z perspektywą do roku 2040 jest reakcją władz samorządowych na zachodzące zmiany związane z transformacją energetyczną, sytuacją geopolityczną oraz koniecznością dekarbonizacji gospodarki w celu powstrzymania zachodzących zmian klimatycznych. Dokument wskazuje wizję wielkopolskiego ekosystemu wodorowego, najważniejsze cele w horyzoncie do 2030 r., najbardziej optymistyczne kierunki działalności wraz z perspektywami w obszarze produkcji odnawialnego wodoru, użycia w przemyśle, rolnictwie, sektorze transportu, a także obecne bariery i uwarunkowania zewnętrzne wpływające na rozwój gospodarki wodorowej.

Od 2018 r. prowadzimy działania na rzecz wsparcia rozwoju gospodarki wodorowej w Wielkopolsce. Adresatem działań jest szeroki krąg interesariuszy, w szczególności patrząc przez pryzmat postawionych celów w ramach Strategii, są to: przedsiębiorcy, instytucje, urzędy, JST, organizacje branżowe, społeczności i jednostki oświatowe. Strategia ma charakter przekrojowy, który swoim zakresem obejmuje cały zakres łańcucha dostaw i wartości gospodarki wodorowej – produkcję, wykorzystanie, kwestie związane z edukacją, finansowaniem czy polityką. Dokument powinien stanowić swego rodzaju drogowskaz i punkt odniesienia dla prowadzonych przez nas działań.

Należy zaznaczyć, że skuteczna realizacja strategii wiąże się z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy w obszarze ich kompetencji i możliwości. Stąd też odpowiedzialnymi za stan rozwoju gospodarki wodorowej regionu w perspektywie do 2040 r. są zarówno przedstawiciele władz samorządowych regionu, władz lokalnych, biznesu, jednostek otoczenia biznesu oraz nauki, jak i, w obszarze rozwiązań legislacyjnych, edukacyjnych, finansowych – przedstawiciele władz centralnych.

Więcej TUTAJ