Wypadki przy pracy a wymogi ZUS-u

Podziel się

Jak należy postępować przy badaniu okoliczności i przyczyn wypadków? Ważne, by w pierwszej kolejności uzmysłowić sobie, że każde zdarzenie, mimo pewnych podobieństw, zawsze jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Należy przy tym rozumieć role, jakie do odegrania mają podmioty uczestniczące w postępowaniu wypadkowym, ocenie czy kontroli przypadku, odpowiedzialności, spełnieniu wymagań prawnych i formalnych, potrzeb, podejmowanych działań czy prawa do świadczeń należnych poszkodowanemu lub rodzinie.

Zdarzenie wypadkowe w zakładzie pracy przysparza wielu problemów i niepokojów zarówno poszkodowanemu pracownikowi, jak i pracodawcy. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy, zapisanym w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, jest ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

Należy podkreślić, że sytuacja wypadkowa w zakładzie to niespełnienie obowiązku określonego ustawą, dlatego można powiedzieć, że jest to okoliczność bardzo odbiegająca od zamysłów ustawodawcy. Pomimo tego pracodawca musi zmierzyć się z tym problemem w niezręcznej dla niego sytuacji, a ponadto jest zobowiązany problem rozwiązać.

Każdy pracodawca ma obowiązek powołać zespół powypadkowy (w którego składzie muszą być pracownik służby BHP oraz przedstawiciel pracowników), który jest zobowiązany do prawidłowego przygotowania dokumentacji powypadkowej i przekazania jej do ZUS-u, aby umożliwić poszkodowanemu skorzystanie ze świadczeń. Ta dokumentacja musi spełniać wymogi określone w przepisach.

Należy podkreślić, że to do pracodawcy należy ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku zgodnie i na podstawie Ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (t.j. DzU z 2022 r. poz. 2189), Rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy (DzU nr 105, poz. 870) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (DzU nr 234, poz. 1974, ze zm.). Do pracodawcy należy ustalanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, w tym kwalifikacja ciężkości, badanie przyczyn oraz wskazywanie wniosków do poprawy warunków pracy. Więcej TUTAJ