Źródła finansowania inwestycji w OZE

Podziel się

W ostatnich latach nastąpił intensywny wzrost przedsięwzięć związanych z OZE, głównie fotowoltaiką oraz energetyką wiatrową. Ostatnio też pojawia się coraz więcej inwestycji w magazyny energii i biogazownie, a także w biometan oraz wodór. Inwestycjami w OZE, ze względu na wysokie stopy zwrotu, zainteresowanych jest coraz więcej przedsiębiorstw oraz inwestorów. Jednak bez kapitału żadna inwestycja nie może zostać zrealizowana, stąd warto zapoznać się z różnymi metodami finansowania, tak aby dobrać optymalną ich strukturę z punktu widzenia inwestora.

Najpowszechniejszym i najbardziej znanym sposobem pozyskania środków na inwestycje jest finansowanie dłużne, czyli kredyt, w różnych formach (często szytych na miarę projektu). Dostępne są również inne metody pozyskania środków, między innymi leasing lub programy grantowe i dotacyjne. Ciekawą opcją, szczególnie dla przedsiębiorców, jest również możliwość finansowania w formule ESCO.

Najpowszechniejszą formą kredytu jest kredyt obrotowy. Charakteryzuje się on relatywnie niskim oprocentowaniem oraz stałymi ratami. Zabezpieczeniem kredytu są aktywa spółki, a jego wielkość jest zależna od zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. To powoduje, że nie zawsze jest on odpowiedni na potrzeby finansowania inwestycji, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach jest on udzielany na długi okres (maksymalnie do 10 lat).

Projekty, gdzie chcemy ograniczyć ryzyko związane z niewypłacalnością lub wymagające dłuższego terminu spłaty pożyczonego kapitału, można finansować w formule Project Finance (finansowanie projektowe). Jest to najpopularniejsza forma finansowania dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz OZE, niemniej jest ona również najbardziej wymagającą i angażującą formą finansowania. W tym układzie instytucje finansowe podejmują decyzję o udzieleniu finansowania na podstawie przeprowadzonej analizy opłacalności inwestycji, stąd do finansowania projektów w formule Project Finance zawsze wymagane są dobrze przygotowany biznesplan oraz model finansowy. Formuła ta pozwala na pozyskanie środków w wysokości nawet do 90% kosztów projektu, niemniej wartość ta zależy od zdolności projektu do obsługi długu. Zabezpieczeniem finansowania jest sam projekt będący celem finansowania: zazwyczaj wartość posiadanych aktywów w dedykowanej spółce projektowej oraz udziały w tej spółce. Zaciągnięty kredyt najczęściej zaczyna być spłacany już po rozpoczęciu okresu operacyjnego inwestycji (pierwsze spłaty są w związku z tym odroczone do zakończenia okresu budowy) i może być spłacany przez okres kilkunastu lat. W przypadku projektów OZE duży ciężar kładziony jest na zagwarantowanie stabilności źródła przychodu w okresie kredytowania – można to osiągnąć, zawierając umowę PPA lub korzystając z możliwości wsparcia publicznego (np. aukcja OZE w formie kontraktu różnicowego czy FiT/FiP). Dodatkowo, co wynika ze specyfiki finansowania projektowego, banki starają się ograniczyć swoje ryzyko do minimum – w związku z tym często wymagane jest zabezpieczenie zmienności (ang. hedging) stóp procentowych, a także w niektórych przypadkach hedging ryzyka zmienności kursu walutowego.

Finansowanie podobne do Project Finance uzyskać można nie tylko z banków – czasami oferują je również fundusze Private Debt. Warunki finansowania są zazwyczaj nieco gorsze niż w finansowaniu projektowym, niemniej liczba wymogów koniecznych do spełnienia jest niższa, dzięki czemu nieco łatwiej i szybciej można zamknąć proces finansowania. Forma zabezpieczenia pożyczki oraz oprocentowanie ustalane są indywidualnie na etapie negocjacji przedsiębiorstwa z prywatnymi inwestorami. Inwestorzy mogą również domagać się dodatkowego zabezpieczenia w postaci hedgingu stopy procentowej. Podobnie jak w formule Project Finance, okres spłaty zadłużenia rozpoczyna się w momencie zakończenia budowy i rozpoczęcia fazy operacyjnej. Więcej TUTAJ